Plimmerton shoulder season dates

Season Start Date Season End Date
25 April 2020 5 June 2020
6 June 2020 3 July 2020
18 July 2020 25 September 2020
10 October 2020 4 December 2020
1 May 2021 4 June 2021
5 June 2021 9 July 2021
24 July 2021 3 September 2021
4 September 2021 1 October 2021
16 October 2021 3 December 2021

Back to home prices